Goed-Verhuurderschap

Aan alle potentiele leden van de AVV i.o.

Arnhem, 1 november 2019

Op 22 november 2019 is de volgende bijeenkomst van de AVV gepland. U wordt dan uitgenodigd om lid te worden van deze belangenvereniging voor Arnhemse verhuurders.

Het is de intentie van de AVV om in gesprek te gaan met de gemeente Arnhem over allerlei zaken die verhuurders aangaan.

Wij willen u vragen om, als potentieel lid van de AVV, mee te denken en uw inbreng aan ons door te geven, zodat wij in gesprek met de gemeente Arnhem een zinvolle bijdrage kunnen leveren.

Uiteraard zullen wij bij de volgende bijeenkomst van de AVV op 22 november 2019 uitgebreid terugkomen op deze punten.

Algemene Uitgangspunten:

Als bestuur van de AVV hebben wij een aantal uitgangspunten geformuleerd. Wij verwachten van de leden van de AVV dat ze hiermee instemmen:

1.       De AVV wil de (collectieve) belangen van de particuliere verhuurder in Arnhem behartigen;

2.       De AVV wil bijdragen aan het verruimen van de kennis van de particuliere verhuurder in Arnhem m.b.t. het verhuren van woonruimte (en bedrijfsruimte);

3.       Leden van de AVV willen, als verhuurders, verantwoordelijkheid nemen daar waar het gaat over leefbaarheid in Arnhem;

4.       Leden van de AVV willen, als verhuurders, verantwoordelijkheid nemen daar waar het gaat over  Goed-Verhuurderschap;

5.       Leden van de AVV willen, als verhuurders, een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een evenwichtig verhuurbeleid met oog voor de belangen van huurders, omwonenden en verhuurder;

6.       De AVV biedt ruimte aan alle verhuurders die voldoen aan minimale eisen van Goed-Verhuurderschap. Echter, de “huisjesmelker” - hij, die op geen enkele wijze zorg heeft voor zijn verhuurpand en geen waarde hecht aan de leefbaarheid ín en om zijn verhuurpand - willen wij uitsluiten van deelname aan onze vereniging;

7.       De AVV wil gesprekspartner zijn voor de gemeente Arnhem om met de gemeente Arnhem mee te spreken over het nieuwe verhuurbeleid. Uiteraard zijn de verhoudingen duidelijk: de gemeente gaat over het beleid en moet en zal de rol van “handhaver” vervullen. De AVV wil een constructieve bijdrage leveren aan het nadenken over de leefbaarheid in onze stad. Hiernaast wil de AVV graag met de gemeente Arnhem in gesprek over andere belangrijke onderdelen van het woonbeleid: zelfstandige wooneenheden versus onzelfstandige wooneenheden, kadastrale splitsing en/of bouwkundige splitsing van panden etc.

Toelichting op Leefbaarheid:

Als AVV vinden wij leefbaarheid een belangrijk aandachtspunt voor Arnhem. Wij realiseren ons dat met name kamerverhuurpanden meer overlast zouden kunnen geven. Om die reden is regulering van het aantal kamerverhuurpanden begrijpelijk. Wij pleiten er nadrukkelijk voor om hiervoor objectief controleerbare criteria te formuleren. Postcodelimitering, of eisen m.b.t. insluiting van panden door kamerverhuurpanden, of nabijheid van andere kamerverhuurpanden is allemaal bespreekbaar met de AVV. Nadrukkelijk geven wij wel aan geen voorstander te zijn van subjectieve criteria zoals bijvoorbeeld een leefbaarheidstoets.

Ook vinden wij het logisch dat bij dergelijke panden een geregeld beheer georganiseerd is. En ook is het logisch dat omwonenden met eventuele klachten over overlast hun klacht moeten kunnen uiten.

Over al deze zaken willen wij met de gemeente in overleg treden.

Toelichting op Goed-Verhuurderschap:

Door de minister zijn al uitgangspunten geformuleerd m.b.t. Goed-Verhuurderschap. Elke gemeente maakt vervolgens op eigen wijze hiervan een afgeleide vorm “Goed-Verhuurderschap”. Graag willen wij met de gemeente Arnhem hierover meespreken. De volgende onderdelen vinden wij vanzelfsprekend om Goed-Verhuurderschap zichtbaar en meetbaar te maken:

1.       Er is sprake van een legale situatie, alle benodigde vergunningen zijn dus verleend en de vereiste meldingen zijn gedaan;

2.       De wooneenheden worden verhuurd middels schriftelijke huurcontracten, waarbij het toezicht en beheer geregeld is;

3.       Er is sprake van een situatie die niet ten koste gaat van de leefbaarheid in de directe omgeving, volgens nog vast te stellen criteria;

4.       Het pand, en de wooneenheden, verkeren in acceptabele staat van onderhoud;

5.       Opslag van huishoudelijk afval en het fietsparkeren worden op acceptabele wijze opgelost;

6.       In het kader van veiligheid en voorkoming van overlast is het toezicht op een acceptabele wijze georganiseerd;

De AVV wil ook graag met de gemeente Arnhem spreken over diverse bestuursrechtelijke uitgangspunten voor het nieuwe woonbeleid. Er is op dit moment veel onduidelijkheid over zelfstandige wooneenheden versus onzelfstandige wooneenheden, wel of niet kadastrale splitsing, huisnummering etc.

Alle partijen zijn erbij gebaat dat er eenduidige regelgeving komt. En als dit leidt tot noodzakelijke wijzigingen m.b.t. het huidige beleid, verwachten wij dat er steeds sprake zal zijn van een overgangssituatie waarin verhuurders nog kunnen anticiperen op nieuw toekomstig beleid. 

BM Vastgoed