Notulen 1e bijeenkomst Arnhemse Verhuurders Vereniging

VERSLAG

1e bijeenkomst Arnhemse Verhuurders Vereniging (AVV)

Datum: vrijdag 11 oktober 2019

Aanvang: 16.30 uur

Locatie: Restaurant Treffen, Markt 33 te Arnhem

 

1.Opening

Initiatiefnemer Donny Verboom verwelkomt alle aanwezigen. Hij is

verheugd over de hoge opkomst.

 

Het doel van de oprichting van de AVV: een eenheid vormen voor goed

verhuurderschap én een gesprekspartner worden van de gemeente

Arnhem. Voor de wijk Spijkerkwartier is door de gemeente een verbod op

kamerverhuur gekomen; er kwam veel weerstand uit deze wijk van

bewoners op het vele kamerverhuur. Vanwege de veranderingen die op

komst zijn willen de vastgoed-verhuurders van Arnhem een stem hebben.

 

Met de AVV krijgen ze die stem, zonder commerciële bedoelingen.

Voor deze bijeenkomst wordt ter dekking van de onkosten een vrijwillige

bijdrage gevraagd, die bij vertrek in een daarvoor bestemd geldkistje bij

de uitgang kan worden gedeponeerd.

 

Voor 2020 wordt gevraagd om een nader te bepalen contributie voor

leden. Uit de contributiegelden worden sprekers, vergaderruimte en

drankjes betaald. Vragen over de AVV en/of tips voor relevante

onderwerpen voor de AVV kunnen worden gemaild naar:

avv@bmvastgoed.nl

 

Nogmaals benadrukt de heer Verboom dat het doel van de AVV is

gesprekspartner te worden van de gemeente Arnhem; meedenken en

meepraten over verhuurbeleid. In zijn verdere uitleg geeft hij o.a. aan

dat klachten opgepakt moeten worden, dat eigenaren en verhuurders

bekend moeten zijn in de buurt, en dat brandveiligheid en onderhoud in

orde moeten zijn. Leden van de AVV moeten zich committeren aan de

doelstellingen van de AVV.

 

De boogde doelen lopen parallel met die van de Nijmeegse Verhuurders

Sociëteit; oprichter Eef Willems (vastgoedverhuurder in Nijmegen) is

uitgenodigd en krijgt het woord.

 

2. Nijmeegse Verhuurders Sociëteit (NVS)

Eef Willems vertelt over zijn ervaringen die hij samen met Ronnie Saedt

(huurrechtadvocaat) in het oprichtingstraject van de Nijmeegse

Verhuurders Sociëteit heeft opgedaan. Hij is ook de maker van de

applicatie KKVV (2013), die door diverse beheerders/verhuurders wordt

gebruikt om verhuur en beheer van vastgoed te vergemakkelijken.

In 2017 is de NVS opgericht en langzaam groeide de vereniging naar 60

leden (NB: in Arnhem meldde zich al 60 leden aan!).

 

Indirect vertegenwoordigt de NVS 50% van de particuliere verhuurmarkt

in Nijmegen. Tijdens een vijftal bijeenkomsten per jaar wordt er

juridische, fiscale en praktische informatie uitgewisseld. De sociëteit is

alleen actief in Nijmegen; ook voor hen geldt: “goed verhuurderschap”

De heer Willems schetst de enorm veranderende markt. Hij wijst op het

belang van het volgen van woonbeleid en de maatschappelijke

veranderingen. Het is volgens hem zaak om te laten zien dat de

verhuurders het goed willen doen; hun kennis van de verhuurdersmarkt is

groter dan die van raadsleden. Verhuurders weten beter hoe je vastgoedzaken

moet organiseren dan gemeenteambtenaren.

 

De NVS volgt alles op het gebied van verhuurbeleid. De collectieve

belangenbehartiging staat voorop.

 

Zijn tips voor sprekers/onderwerpen: huurrecht-advocaten, fiscalisten,

financieel adviseurs, short stay verhuur, zonnepanelen versus

verduurzaming (voor particuliere verhuurder geen subsidie).

 

En: ook ruimen zij bij elke bijeenkomst altijd een kwartier in voor het

bespreken juridische zaken. Hij vraagt tenslotte wie er lid is van

Vastgoedbelang. 3 personen geven aan lid te zijn. Dit (kleine) aantal

voorspelde hij. Reden hiervan is volgens hem €200,00 lidmaatschapsgeld.

NVS vraagt € 90,00/jaar. Zij overwegen dit bedrag iets te verhogen en

iedereen lid te maken van Vastgoed Belang (landelijke vereniging van

particuliere beleggers in vastgoed).

 

De heer Willems wenst de AVV een gezonde toekomst toe.

 

Pauze (16.55-17.05 uur)

 

Donny Verboom kondigt de volgende spreker aan.

 

Menno Loos (raadslid VVD Arnhem) zou hier spreken over nieuw

verhuurbeleid van de gemeente Arnhem, maar hij is helaas verhinderd.

Raadslid Sjoerd Dijk (D66) is aanwezig om kort iets over dat onderwerp te

vertellen.

 

3. Verhuurbeleid gemeente Arnhem

Sjoerd Dijk is 15 maanden raadslid voor D66 in Arnhem.

In de wijk Spijkerkwartier waren zorgen over kamerverhuur en hij is

direct aan de slag gegaan met het schrijven van een initiatiefvoorstel.

Hij geeft aan wat de gemeente Arnhem wil: het bestemmingsplan

wijzigen. Ze willen regels voor kamerverhuur opstellen en daarbij een

leefbaarheidstoets gebruiken. Begin 2020 worden de plannen

gepubliceerd, maar nu zit alles richting kamerverhuur op slot.

 

De heer Dijk pleit voor een kamergewijze verhuur met een meldingstelsel:

bij verhuur van meer dan 4 kamers in 1 pand ben je meldingplichtig.

Het college wil in bepaalde wijken (Spijkerkwartier,

Sonsbeekkwartier en Centrum) een vergunningstelsel invoeren.

 

Hij wijst op de druk op de leefbaarheid in die wijken door de

kamergewijze verhuur. Een mogelijkheid is woningsplitsing, niet

kadastraal maar indeling in zelfstandige wooneenheden van min. 50 m2.

Een vergunningstelsel voor de gehele stad wordt niet nagestreefd.

De bereikbaarheid van de verhuurder noemt hij belangrijk voor de

verbondenheid; zeker als er klachten zijn met name in het kader van de

kamergewijze verhuur in eengezinswoningen.

 

Hij zegt toe dat hij een linkje doorstuurt naar de AV waarin de evaluatie

van het verhuurbeleid te lezen is.

 

Vraag Donny Verboom:

Wat is het standpunt van de gemeente ten aanzien van de AVV?

De heer Dijk geeft aan dat het altijd goed is goed om andermans verhaal

te horen. De gemeente staat er positief tegenover. Enige regelgeving

acht hij echter wel noodzakelijk.

 

4. Afsluiting

De heer Verboom rondt deze 1e bijeenkomst af. De volgende keer moet

er dieper op bepaalde zaken worden ingegaan. Hij denkt daarbij aan

actuele vragen, belastingdruk en een goede aanpak bij vervelende

huurders e.d. Huurrecht-advocaat Ronny Saedt was nu verhinderd, maar

zal de volgende keer aanwezig zijn.

 

Hij meldt dat de oprichting van de AVV tevens voordelig kan zijn bij de

collectieve inkoop van artikelen (bijv. brandblussers) en werk (bijv.

schilderwerk en ander onderhoud).

 

De heer Verboom merkt op dat hij het moedig vindt van de verhuurders

om zich bij de AVV aan te sluiten. De AVV zal een grote groep vastgoedverhuurders

gaan vertegenwoordigen. Bij binnenkomst is gevraagd naar

het aantal verhuur-eenheden dat men vertegenwoordigt. Hij vraagt

degenen die het niet paraat hadden dit nog aan de AVV door te geven.

Bekendmaking in ieders netwerk zal de AVV nog sterker maken.

En nogmaals: de AVV staat voor goed verhuurderschap.

 

De heer Verboom vertelt tenslotte dat BM-Vastgoed de door de heer

Willems aangehaalde beheer-applicatie KKVV naar volle tevredenheid

gebruikt. Met name de klachtenprocedure en het toewijzen aan “klusser”

zijn heel handig. Vragen hierover kunnen altijd worden gesteld.

 

Onder het motto “Ontzorgen, beter voor huurder en verhuurder” nodigt

hij iedereen uit voor een gezellig samenzijn tot ongeveer 18.00 uur

 

De bijeenkomst wordt gesloten om 17.25 uur.

BM Vastgoed